Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

21 Νοεμβρίου, Τα Εισόδια της Θεοτόκου


Πρόγραμμα εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου Πολιούχου Χανίων0

Τὴν 21η  Νοεμβρίου ἡμέρα Πέμπτη, Ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Πόλεως μας, εἰς τὴν παλαιὰν Πόλιν τῶν Χανίων.
Ἡ 21η  Νοεμβρίου, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπὸ 15-10-1965 σχετικὸν Διάταγμα τῆς Πολιτείας, ἔχει ὁριστεῖ ὡς ἡμέρα ἐξαιρέσιμος διὰ τὴν Πόλιν τῶν Χανίων.
Λόγῳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Πολιούχου ὑπαγορεύεται γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν Καταστημάτων καὶ τῶν οἰκιῶν τῆς Πόλεως.
Τήν παραμονήν, ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥραν 6,00 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἐσπερινός, τὴν 8,30 μ.μ. ἡ Ἱερὰ Παράκλησις καὶ περὶ ὥραν 11 μ.μ. ἡ νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία.
Κατὰ τὴν κυριώνυνον ἡμέρα, Πέμπτη 21η Νοεμβρίου, ἡ ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου θὰ γίνῃ τὴν 6,30 π.μ. καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.
Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουγίαν καὶ περὶ ὥραν 10,45 θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς  Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς Πόλεως, ( Χάληδων – Πλατεῖα 1866 – Λεωφ. Κυδωνίας – Ν. Πλαστήρα –  Πλατεῖα Ἀγορᾶς – Πλατεῖα Μαρκοπούλου – Τσουδερῶν – Ποτιέ – Καραολῆ Δημητρίου – Χάληδων ).
Τὴν 11,45 π.μ. περίπου θὰ τελεσθῇ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Μετά τήν Δοξολογίαν θὰ τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τὸ Ἡρῷον τῆς Πόλεως διὰ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ κατάθεσις στεφάνων.
Ὁμοίως τήν κυριώνυνον ἡμέρα, Πέμπτη 21η Νοεμβρίου τό ἀπόγευμα καί ὥραν 7,00 μ.μ. θά πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωσις-συναυλία είς τό Πνευματικό Κέντρο Χανίων ἀπό τό ἀρχεῖον τοῦ Παύλου Βλαστοῦ τοῦ Κρητός καί παρουσίασις σχετικοῦ βιβλίου σέ συνεργασία μέ τό Ἵδρυμα «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», τήν Περιφέρειαν Κρήτης καί τήν Ἱεραν Μητρόπολίν μας.
Εἰς τὸν πάνδημον αὐτὸν ἑορτασμὸν τῆς Πολιούχου τῶνΧανίων καλοῦνται νά συμμετάσχουν:
Ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τῆς Πόλεως καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ  Ἀποκορώνου.
Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν, οἱ Φορεῖς, τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τὰ Σωματεῖα τῆς Πόλεως.
Ἡ μαθητιῶσα καὶ σπουδάζουσα νεολαία μετὰ τῶν διδασκάλων καὶ καθηγητῶν αὐτῆς.
Ὅλος ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ.
Διὰ τὸν ἑορτασμὸν παρακαλοῦνται:
 Ἡ Ναύσταθμος Κρήτης νά ρυθμίσῃ τὸ θέμα τῆς παρατάξεως τῶν Στρατιωτικῶν Ἀγημάτων.
Ὁ Δῆμος Χανίων νά μεριμνήση διὰ τὸν σημαιστολισμὸν τῶν Ὁδῶν καὶ τῶν Δημοσίων Καταστημάτων τῆς Πόλεως.
 Ἡ Ἀστυνομικὴ Διεύθυνσις Χανίων νά ἔχῃ τὸν λόγον εἰς τὰ θέματα τάξεως καὶ κυκλοφορίας, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς λιτανεύσεως τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος καὶ τῶν λοιπῶν ἐκδηλώσεων καθώς καί τά μέτρα τάξεως ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ.
 Αἱ ἁρμόδιαι Διευθύνσεις τῆς Ἐκπαιδεύσεως νά τακτοποιήσουν τὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς τῶν παιδιῶν τῶν Σχολείων μας εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν καὶ τὴν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Βιογραφία

Η ευσεβής Άννα σύζυγος του Ιωακείμ, πέρασε τη ζωή της χωρίς να μπορέσει να τεκνοποιήσει, καθώς ήταν στείρα. Μαζί με τον Ιωακείμ προσευχόταν θερμά στον Θεό να την αξιώσει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, με την υπόσχεση ότι θα αφιέρωνε το τέκνο της σε Αυτόν. Πράγματι, ο Πανάγαθος Θεός όχι μόνο της χάρισε ένα παιδί, αλλά την αξίωσε να φέρει στον κόσμο τη γυναίκα που θα γεννούσε το Μεσσία, το Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Όταν η Παναγία έγινε τριών χρόνων, σύμφωνα με την παράδοση, η Άννα και ο Ιωακείμ, κρατώντας την υπόσχεσή τους, την οδήγησαν στο Ναό και την παρέδωσαν στον αρχιερέα Ζαχαρία. Ο αρχιερέας παρέλαβε την Παρθένο Μαρία και την οδήγησε στα Άγια των Αγίων, όπου δεν έμπαινε κανείς εκτός από τον ίδιο, επειδή γνώριζε έπειτα από αποκάλυψη του Θεού το μελλοντικό ρόλο της Αγίας κόρης στην ενανθρώπιση του Κυρίου. Στα ενδότερα του Ναού η Παρθένος Μαρία έμεινε δώδεκα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα ο αρχάγγελος Γαβριήλ προμήθευε την Παναγία με τροφή ουράνια. Εξήλθε από τα Άγια των Αγίων, όταν έφθασε η ώρα του Θείου Ευαγγελισμού.
ΑπολυτίκιοΗ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ
(ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)Η Καπνικαρέα, το θαυμάσιο αυτό βυζαντινό Ναΐδριο που είναι κτίσμα του 11ου αιώνα, βρίσκεται στο μέσο της οδού Ερμού στην Αθήνα και τιμάται επ' ονόματι των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Το αρχικό κτίσμα είναι Ναός σταυροειδής μετά τρούλλου, ο οποίος στηρίζεται σε τέσσεροις κίονες με ρωμαϊκά κιονόκρανα. Στην βόρρεια πλευρά του Ναού μεταγενέστερα προσετέθη Παρεκκλήσιο, τιμώμενο επ' ονόματι της Αγίας Βαρβάρας. Στη δυτική πλευρά του κτίσματος υπάρχει Νάρθηκας, ο οποίος έχει μεταγενέστερη ηλικία από το Παρεκκλήσιο. Από τα τέσσερα ανοίγματα που υπάρχουν δυτικά, τα δύο μεσαία δίλοβα χωρίζονται με κίονες. Στη νότια πλευρά του Νάρθηκα υπάρχει μικρό Πρόστοο που στηρίζεται σε δύο κίονες. Πολλά γλυπτά και επιγραφές έχουν εντοιχισθεί στη δυτική πλευρά του Νάρθηκα και στους τοίχους του Παρεκκλησίου.

Ο Ναός της Παναγίας της Καπνικαρέας είναι χαρακτηριστικό δείγμα κτίσματος σταυρικού τύπου της εποχής του. Η τοιχοποιία του είναι πολύ επιμελημένη, με κανονικές στρώσεις και χρήση άφθονου κονιάματος. Το Πρόστοο που βρίσκεται στη νότια πλευρά, παρουσιάζει μεγάλες αναλογίες, σε σχέση με τις γνωστές της ομάδας των Εκκλησιών της Αργολίδος (Μέρμπακα, Χώνικα, Αγίας Μονής), που χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα. Το εσωτερικό του Ναού διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες αυστηρού Βυζαντινού τύπου, από τον Φώτιο Κόντογλου.Φτιάχνουμε πρόσφορο με τα παιδιά.


Σημείωση:Αυτή η συνταγή προέρχεται από το θαυμάσιο βιβλίο μαγειρικής της Βέφας Αλεξιάδου, Ελληνικά Γλυκά και Επιδόρπια.
Γίνονται 2 φραντζόλες. Χρόνος προετοιμασίας 40 λεπτά.
Χρόνος ψησίματος 20 λεπτά. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
-6 κούπες χωριάτικο ή αλεύρι για όλες τις χρήσεις
-1 κουταλιά της σούπας αλάτι
-2 κούπες χλιαρό νερό(40 βαθμούς)
-1 δόση παραδοσιακό προζύμι(δεν αναλύεται εδώ) ή
-1 ουγγιά μαγιά ή
-2 κουταλιές της σούπας ξηρή μαγιά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Αν χρησιμοποιήσετε προζύμι, επανενεργοποιήστε το, το προηγούμενο βράδυ. Διαφορετικά, διαλύστε την μαγιά σε μισή κούπα του χλιαρού νερού. Προσθέστε 3-4 κουταλιές της σούπας αλεύρι και ανακατέψτε καλά. Αφήστε το να σταθεί για περίπου 10 λεπτά ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Στο μεταξύ, κοσκινίστε το αλεύρι με το αλάτι σε μία λεκάνη και κάντε μία τρύπα στο κέντρο. Ρίξτε μέσα το προζύμι ή το μίγμα της μαγιάς και το υπόλοιπο χλιαρό νερό. Σταδιακά ενσωματώστε το αλεύρι από τα τοιχώματα με το νερό, μέχρι να υγρανθεί όλο το αλεύρι και ζυμώστε μέχρι να σχηματιστεί μία απαλή και ελαστική ζύμη. Σκεπάστε την ζύμη με πλαστική μεμβράνη και αφήστε την σε ένα ζεστό μέρος να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο, περίπου 2 ώρες. Ζυμώστε πάλι την ζύμη για περίπου 5 λεπτά και χωρίστε την σε 4 ίσα μέρη. Σχηματίστε το καθένα σε μπάλα. Πιέστε ελαφρά τις μπάλες ,με τις παλάμες σας, μέχρι να σχηματίσουν κύκλους και αλευρώστε τις. Βάλτε τους δύο κύκλους, τον ένα πάνω στον άλλο, σε ένα καλά αλευρωμένο ταψί. Βουτήξτε την θρησκευτική σφραγίδα στο αλεύρι, αποτινάξτε το επιπλέον αλεύρι και πιέστε την δυνατά στην αλευρωμένη επιφάνεια. Αφήστε την σφραγίδα στην ζύμη για περίπου 5 λεπτά και αφαιρέστε την προσεκτικά. Τοποθετήστε τους άλλους δύο κύκλους, με τον ίδιο τρόπο, σε ένα ξεχωριστό ταψί. Καλύψτε τους και αφήστε τους σε ένα ζεστό μέρος να φουσκώσουν μέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο .Αμέσως πριν το ψήσιμο τρυπήστε στις εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες του σταυρού με ένα ξύλινο skewer,για να επιτύχετε επίπεδη επιφάνεια στο ψωμί σας. Ψήστε στους 200 βαθμούς για περίπου 15-20 λεπτά, φροντίζοντας να μην τα κάψετε. Μόλις τα βγάλετε από τον φούρνο, αλείψτε τα με λίγο νερό, χρησιμοποιώντας ένα πινέλο μαγειρικής. Σκεπάστε τον άρτο με μία βαμβακερή πετσέτα και αφήστε τους σε ένα ράφι να κρυώσουν.Φύλλα εργασίας

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου