Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Ένα μάθημα για τα Αριστουργήματα του Βόλφγκανγκ Μότσαρτ - A Lesson for Wolfgang Mozart's Masterpieces


Ένας πολύ γνωστός μουσικός και συνθέτης, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1756. Οι παρακάτω ιδέες  μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να γιορτάσετε τα γενέθλιά του και να εισάγετε τους μαθητές του νηπιαγωγείου σας στην κλασσική μουσική μέσω αυτού του διάσημου μουσικού συγγραφέα.

A very famous musician and composer, Wolfgang Amadeus Mozart was born on January 27, 1756. These lesson ideas can be utilized to celebrate his birthday and introduce your kindergarten students to classical music by this famous musical writer.  Γιατί να μελετήσουμε τον Μότσαρτ;   
 Why Study Mozart?

 


Ο στόχος αυτού του σχεδίου μαθήματος για τον Μότσαρτ στο  νηπιαγωγείο είναι να παρέχει στα παιδιά μια εισαγωγή σε αυτό τον κλασσικό συνθέτη μέσω συζήτησης και δραστηριοτήτων με κατασκευές. Στο τέλος αυτού του μαθήματος, τα παιδιά θα κατανοήσουν τι είναι η κλασσική μουσική και ποιος ήταν Mozart (μεταξύ άλλων συνθετών).

The objective of this Mozart lesson plan for kindergarten is to provide students with an introduction to this classical composer through discussion and hands-on activities. At the end of this lesson, children will have an understanding of what classical music is and know who Mozart (among other composers) was.


Υλικά που απαιτούνται:

     Βιβλία για τον Mozart  και την κλασσική μουσική

Μότσαρτ και Μότσαρτ 
 Μότσαρτ και Μότσαρτ

     CD της μουσικής του Μότσαρτ. Ίσως επίσης να θέλετε να έχετε το CD των διαφόρων συνθετών (Beethoven, Chopin, Bach, Tchaikovsky, Haydn, κ.λπ.).
     Συσκευή CD
     Χαρτί
     Χρώμα, πινέλα και μπογιές
     Μουσικά όργανα (φωτογραφίες, πραγματικός όργανα)
     Ποτήρια (όλα το ίδιο μέγεθος)
     Νερό
     Ξύλινο κουτάλι, μη ξυσμένο μολύβι ή λεπτό πείρο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα ραβδί ξυλοφώνου.


Materials Needed

Collect these materials to use in this lesson.
 • Book Mozart Finds a Melody by Stephen Costanza
 • CD of Mozart’s music. You might also want to have CD’s of various composers (Beethoven, Chopin, Bach, Tchaikovsky, Haydn, etc.).
 • CD player
 • Paper
 • Paint, paint brushes and crayons
 • Musical instruments (pictures, real instruments or children's rhythm instruments)
 • Drinking glasses (all the same size)
 • Water
 • Wooden spoon, unsharpened pencil or thin dowel that could be used as a xylophone stick.

Πώς σε κάνει να νιώθεις η κλασσική Μουσική του Μότσαρτ 

      Καλέστε τους μαθητές σας στον κύκλο ανάγνωσης και διαβάστε το βιβλίο. Όπως διαβάζετε, μπορείτε να εξηγήσετε ποιος ήταν ο Μότσαρτ και το είδος της μουσικής που συνέθεσε.
     Οι μαθητές επιστρέφουν στις θέσεις τους και τους δίνετε χαρτί και χρώματα. Παίξτε το CD του Μότσαρτ.
     Ζητήστε από τους μαθητές να χρησιμοποιούν το χρώμα για να δημιουργήσουν μια εικόνα για το τι σκέφτονται όταν ακούν τη μουσική. Όταν ο καθένας έχει δημιουργήσει τις εικόνες του, μπορεί να γίνει μια συζήτηση σχετικά με το τι τα παιδιά ζωγράφισαν και πώς αισθάνθηκαν όταν άκουσαν τη μουσική. Ίσως επίσης να θέλετε να επισημάνετε πως τα διαφορετικά είδη μουσικής μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται διαφορετικά συναισθήματα (χαρά, λύπη, κ.λπ.).

How Classical Music by Mozart Makes You Feel

 1. Call your students to the reading circle and read the book, Mozart Finds a Melody by Stephen Costanza. This story portrays a fictional story of how Mozart wrote his “Piano Concerto no. 17 in G Major”. As you read, explain who Mozart was and the type of music he composed.
 2. Have the students return to their seats and provide them with paper and paint. Play the Mozart CD (you might even wish to play the piece told about in the book you read, “Piano Concerto no. 17 in G Major”).
 3. Ask the students to use the paint to create a picture of what they think about when they hear the music. When everyone has created their pictures, have a discussion about what the children drew and how they felt when they heard the music. You might also want to point out how different types of music can make people feel different emotions (happy, sad, etc.)

 

 Ο Μαγικός Αυλός
 
     Ο Μότσαρτ συνέθεσε μερικές από τις πιο όμορφες σονάτες και συμφωνίες στην κλασσική μουσική. Έγραψε, επίσης διαφωτιστικές όπερες και λειτουργίες για την εκκλησία.
     Μια από τις πιο δημοφιλείς όπερες του είναι ο Μαγικός Αυλός, ο οποίος είναι γεμάτος φαντασία και μαγευτική μουσική. Σε αυτή την όπερα, ένα πουλί παίζει έναν μαγικό αυλό για να προσελκύσει τα άλλα πουλιά. Αν είναι δυνατόν, παίξτε αυτή την ηχογράφηση στην τάξη σας. Δώστε χαρτί στα παιδιά και επιτρέψτε τους να σχεδιάσουν τα πουλιά που έρχονται, ενώ ακούνε αυτή τη μουσική παρτιτούρα.
Δείτε παιδικό κινούμενο σχέδιο με την αντίστοιχη μουσική:
http://www.youtube.com/watch?v=uhIdTirLolM
http://www.youtube.com/watch?v=27wGTorcgvI
http://www.youtube.com/watch?v=O7Wp3p3did4
http://www.youtube.com/watch?v=anQyB6qFxjo 


The Magic Flute
 1. As a classical musician, Mozart composed some of the most beautiful sonatas and symphonies known in classical music. He also wrote enlightening operas and masses for the church.
 2. One of his most popular operas is The Magic Flute, which is full of fantasy and enchanting tunes. In this opera, a bird catcher plays a magic flute to attract the birds. If possible, play this recording to your class. Give the children paper and allow them to draw the birds coming to the bird catcher as they listen to this musical score.

Μαθαίνοντας για τα μουσικά όργανα
    Καλέστε τους μαθητές σας να καθίσουν σε ένα κύκλο. Δείξτε τους φωτογραφίες από διάφορα μουσικά όργανα και εξηγήστε τι είναι το καθένας και πώς παίζεται. Αν είναι δυνατόν, να φέρετε ένα όργανο ή δύο και να τα επεξεργαστούν τα παιδιά.Τα ρυθμικά όργανα υπάρχουν ήδη στις τάξεις του νηπιαγωγείου και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με αυτά. Εξηγήστε ότι είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να φτιαχτεί η μουσική. Εάν γνωρίζετε μια απλή μελωδία, μπορεί να θέλετε να το παίξετε σε αυτό το σημείο. Αφήστε τα παιδιά να πειραματιστούν με αυτά τα  ρυθμικά όργανα, πριν κάνετε την επόμενη δραστηριότητα.
    Για να κάνετε καμπάνες από νερό, γεμίστε πέντε ποτήρια με διαφορετικές ποσότητες νερού. Βάλτε τα στη σειρά από το πιο πολύ νερό προς το λιγότερο. Εξηγήστε στα παιδιά ότι τα γυαλιά είναι σαν ένα άλλο είδος οργάνου (το ξυλόφωνο) και ότι η ποσότητα του νερού σε κάθε ποτήρι θα καθορίσει το είδος του ήχου.
    Χρησιμοποιώντας το ξύλινο κουτάλι, αγγίξτε κάθε ποτήρι (και πάλι, αν γνωρίζετε μια απλή μελωδία μπορεί να θέλετε να την παίξετε) . Ένας-ένας, επιτρέψτε σε κάθε μαθητή να δοκιμάσει το όργανο.
    Βοηθήστε τα παιδιά να ανακαλύψουν ότι το ποτήρι με το πιο πολύ νερό πιο παράγει ένα χαμηλότερο τόνο, ενώ το ποτήρι με το λιγότερο ποσό νερού έχει υψηλότερο ήχο .

 

Learning About Musical Instruments

 1. Call your students to sit in a circle. Show them pictures of various musical instruments and explain what each one is and how it is played. If possible, bring in an instrument or two and pass the instruments around the room to look at. Rhythm instruments are common in kindergarten classes and can be passed out to the students to play. Explain that instruments are used to make music. If you know a simple tune such as Twinkle, Twinkle Little Star, you may wish to play it at this point. Let the children experiment with these rhythm instruments before doing the next activity.
 2. To make water bells, fill five of the drinking glasses with different amounts of water. Line them up from the most water to the least. Explain to the children that the glasses are like another type of instrument (the xylophone) and that the amount of water in each glass will determine what sound it makes.fruit glasses
 3. Using the wooden spoon, tap each glass (again, if you know a simple tune you might want to play it again). One by one, allow each student to try out the instrument.
 4. Help the children to discover that the glass with the most water produces a lower tone, whereas the glass with the least amount of water has a higher sound.
 5.  
 Αξιολόγηση
Όταν αυτό το μάθημα έχει ολοκληρωθεί, κάντε στα παιδιά αυτά τα ερωτήματα:
     Μπορείτε να μου πείτε ποιος ήταν ο Μότσαρτ;
     Πώς η μουσική αυτού του συνθέτη σας κάνει να αισθάνεστε; Σας αρέσει να ακούτε κλασσική μουσική;
     Ποιο όργανο είναι το αγαπημένο σας; Δείξε μου την εικόνα.
     Κάνει ένα υψηλό ή χαμηλό ήχο;
     Σας άρεσε το παιχνίδι με τα ποτήρια και το νερό; Μπορείτε να μου παίξετε ένα απλό τραγούδι;
 
Μαθαίνοντας για Μότσαρτ μέσα από αυτά τα σχέδια μαθήματος για το νηπιαγωγείο είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να εισαγάγετε την κλασσική μουσική στα μικρά παιδιά. Αφού η μουσική αυτού του συνθέτη είναι απαλή και χαλαρωτική, γιατί να μην την παίζετε κάθε μέρα κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας; Είναι διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό ταυτόχρονα!

Assessment

When this lesson is completed, ask the children these questions:
 • Can you tell me who Mozart was? What did he do for a living?
 • How does this composer's music make you feel? Do you enjoy listening to classical music?
 • Which instrument is your favorite? Show me the picture or the sample.
 • Does it make a high or low sound?
 • Did you enjoy the water glasses project? Can you play me a simple tune?
Learning about Mozart through these lesson plans for kindergarten is a wonderful way to introduce his classical music to young children. Since this composer's music is soft and soothing, why not play a tape each day during a quiet time activity? It's entertaining and educational at the same time!


http://www.brighthubeducation.com/pre-k-and-k-lesson-plans/20028-mozart-lesson-and-activities-for-kindergarten/