Έρευνες


Ο ρόλος της συμμετοχής των γονέων στη σχολική ζωή στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Συγγραφείς:
Γιώτα Ξανθάκου, Θωμάς Μπάμπαλης, Νεκτάριος Α. Σταύρου

Περίληψη
Ερευνητικά ευρήματα έδειξαν τη σημασία τoυ ρόλου των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών όταν τους παρέχουν στήριξη. Διαπιστώθηκε ισχυρή σύνδεση μεταξύ του ρόλου του γονέα και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει το ρόλο της γονικής συμμετοχής στη ζωή της σχολικής τάξης στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα δείγμα εκατόν πενήντα πέντε (155) μαθητών (69 αγόρια, 86 κορίτσια) ηλικίας από έντεκα ως δεκαπέντε ετών προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μελέτη. Για τους σκοπούς της μελέτης, οι μαθητές ολοκλήρωσαν το Classroom Life Measure, το οποίο έλαβε χώρα στη διάρκεια των μαθημάτων τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πίεση από τους γονείς τους στη μελέτη των μαθημάτων συνέβαλε στην αύξηση του άγχους που αισθάνονται τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα άυξησε την αρνητική αυτοεκτίμηση. Οι γονείς των μαθητών του δημοτικού σχολείου συμμετείχαν σε μεγαλύτερο βαθμό στις εργασίες που είχαν τα παιδιά στο σπίτι, αλλά επίσης επιδίωκαν τη συμμετοχή των παιδιών τους στις σχολικές δραστηριότητες.The Role of Parental Involvement in Classroom Life in Greek Primary and Secondary Education

Author(s)
Yota Xanthacou, Thomas Babalis, Nektarios A. Stavrou
Research findings indicated the importance of parental role in the educational process of children providing support for the strong connection between parental role and educational process. The purpose of the present study was to examine the role of parental involvement in classroom life in Greek Primary and Secondary education. A sample of one hundred and fifty five (155) students (69 boys, 86 girls) ranging in age from eleven to fifteen years volunteered to participate in this study. For the purpose of the study, students completed the Classroom Life Measure, which took place during their lessons. The results showed that the pressure from their parents to the study the lessons contributed to the increase of the state-anxiety felt by children, but simultaneously to increase of the negative self-esteem. The parents of primary school students are engaged in a higher degree with the homework, but also seek their children’s participation in school activities.


http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=27952#.UuGho7STvak


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου